Al van bij de ontwerpstudie voor het crematorium is het verantwoord omgaan met het milieu een belangrijk aandachtspunt. Daarom beperken we de uitstoot van rookgassen tot minder dan de helft van de limiet Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM), kozen we voor de beste crematieovens en rookgaszuiveringsinstallaties, hebben we extra controlemetingen van de rookgassen van het crematorium voorzien en voeren we een open communicatie met de omwonenden. Om de beperkte stikstofoxide-emissie verder te reduceren werd eind 2020 een compacte Denox-installatie toegevoegd aan de rookgaszuiveringsinstallatie van het crematorium. Dit is een belangrijke stap in de ambitie van crematorium Uitzicht om te evolueren naar een organisatie met een zero-impact op de omgeving.

Zuivering van de rookgassen

Bij elk verbrandingsproces ontstaan reststoffen. Bij een crematie is dat niet anders. Daarom komen de rookgassen van het crematorium niet zomaar in het milieu terecht. De zuivering van rookgassen is een permanent en belangrijk aandachtspunt. Crematorium Uitzicht is, net zoals alle andere crematoria in Vlaanderen, onderworpen aan de strenge milieuwetgeving (VLAREM). Zo garanderen we dat de crematies geen impact hebben op de volksgezondheid.

In bovenstaande schets geven we het traject van de rookgassen schematisch weer. Tussen oven en schoorsteen ondergaan ze vijf behandelingen.

Ureuminjectie

Voor het koelen wordt ureum geïnjecteerd in de rookgassen. Op deze manier worden de stikstofoxides geneutraliseerd. Deze techniek wordt ook toegepast bij dieselwagens die rijden met het ureum-additief ‘AdBlue’.

Koelen

De rookgassen hebben, bij het verlaten van de crematieoven, een temperatuur van 1.000 à 1.100°C. In de waterkoeler zakt de temperatuur tot 150°C.

Scheiden

In de cycloon scheidt de middelpuntvliedende kracht de grote van de kleine stofdeeltjes. De grote deeltjes worden onderaan de cycloon opgevangen en afgevoerd voor verwerking.

Inkapselen

In de actieve koolinstallatie wordt de zuiverende actieve kool in de rookgassen geblazen. Allerlei kleine stofdeeltjes raken verstrikt in een labyrint van gangen van de actieve kool. Net zoals in een spons, maar dan microscopisch klein.

Filteren

De rookgassen en de daarin aanwezige actieve kool komen in de mouwenfilter terecht. De actieve kool met de schadelijke stoffen wordt gevangen door honderden ‘kunststofmouwen’ en afgevoerd voor verwerking.

Stuwen

Na de filtering blijft vooral de 150 graden warme, vochtige lucht over. Deze wordt via een ventilator door de schoorsteen naar buiten geblazen. Het contact met de (koude) buitenlucht zorgt soms voor een witte damppluim. Dit valt vooral ’s morgens op bij de opstart van crematieovens.

Emissiemetingen van de rookgassen

Sinds de opstart van de activiteiten van het crematorium worden op geregelde tijdstippen rookgasmetingen uitgevoerd. Dit gebeurt door een onafhankelijk studiebureau. De resultaten worden overgemaakt aan de Milieu-inspectie van de Vlaamse overheid. Zij gaan na of de metingen voldoen aan de voorwaarden van de milieuvergunning.

In onderstaande tabel vindt u de recentste meetresultaten voor Hg (kwik en kwikverbindingen), SO2 (zwaveldioxide), NOx (stikstofoxiden) en stof. Als er geen resultaten vermeld zijn betekent dit dat de betrokken crematieoven op het moment van de emissiemeting niet in gebruik was. Ook de uitstoot van dioxines – weliswaar via andere metingen – wordt in kaart gebracht.

Merk op: op eigen voorstel bedragen de emissiegrenswaarden voor Uitzicht slechts de helft van die van de Vlaamse milieuwetgeving VLAREM, met uitzondering van NOx. Op deze manier willen we onze impact op de omgeving uiterst minimaal houden. Dit doen we door gebruik te maken van de best beschikbare technologieën.